Serveis d'Assessoria fiscal, laboral, comptable, mercantil, jurídica i consultoria

ASSESORIA

JURIDICA

ASSESORIA

COMPTABLE

ASSESORIA

LABORAL

CONSULTORIA

ASSESORIA

MERCANTIL

ASSESSORIA

FISCAL

 
 
Assesoria Fiscal

El nostre equip fiscal i comptable, format per llicenciats i personal tècnic en economia, gestiona les necessitats comptables i econòmiques dels clients amb la finalitat d'obtenir una empresa amb una situació financera òptima i que alhora atengui a la legislació vigent.

Assessorament i gestions:

Estudis i consultes fiscals i comptables.

 • Obligacions comptables i tributàries (liquidacions periòdiques).

 • Impostos de la renda i de societats.

 • Balanços.

 • Normativa fiscal en vigor.

 • Llibres comptables.

 • Documentació per a préstecs, pòlisses, …

 • Declaració de renda i patrimoni.

 • Atenció i seguiment de requeriments.

 • Inspeccions amb l'Agència

Gestions fiscals: Renda

 • Declaracions periòdiques.

El nostre equip qualificat d'experts en Seguretat Social i Relacions Laborals està al dia dels canvis continus del sector. Ofereix una dedicació constant i de màxima professionalitat.

Assessoria Laboral
 
 

Assessorament:

 • Consultes en qualsevol tema laboral.

 • Normativa laboral i de Seguretat Social.

 • Inspeccions de treball i de Seguretat Social.

 • Atenció i seguiment dels requeriments.Laboral:

 • Contractes laborals.

 • Control dels venciments de contractes i antiguitat dels treballadors.

 • Confecció de nòmines.

 • Acomiadaments de treballadors, certificats d'empresa

 • Assistència i representació davant el CMAC.

Seguretat Social:
Afiliacions, baixes i variacions de treballadors (Sistema Xarxa de la TGSS),

 

 • Liquidacions de salaris.

 • Estudis de les bonificacions de quotes.

 • Accidents de treball i malalties

 • Formis expedient de IT, viduïtat, jubilació, invalidesa.

 • Sol·licitud dels certificats d'estar al corrent de pagament, vides laborals.I.R.P.F. (retencions):

 • Càlcul i aplicacions de percentatges de forma periòdica.

 • Model trimestral i anual.

 • Certificats d'ingressos i retencions.

Gestions Comptables

 • Llibres diari, major, inventaris, balanços, etc.

 • Llibres d'IVA

 • Llibres d'actes i de registre de socis.

 • Impost de societats.

 • Dipòsit de comptes anuals.

 • Legalització de llibres.

 • Seguiment comptable continuat

El Departament de Comptabilitat s'ocupa  de tots els tràmits:
 • Confecció de llibres comptables informatitzats
 • Legalització de llibres oficials
 • Legalització i dipòsit de comptes anuals

Acompanyem a les nostres empreses en les següents tasques:
 • Revisió i processament de la comptabilitat
 • Posada al dia de la comptabilitat
 • Implantació del control del pressuposat
 • Implantació de la comptabilitat analítica
 • Confecció d'estudis de viabilitat
 • Confecció de previsions de tresoreria
 • Elaboració d'informes econòmics
Assessoria Comptable
 
 
 
Assessoria Mercantil

El nostre equip s'avança als conflictes proporcionant les eines per evitar-los:

 • Optimitzem el model d'empresa en funció de les necessitats del client.

 • Comunicació constant amb el client perquè estigui sempre degudament informat.

 • Pressupostem prèviament els costos de qualsevol actuació.

 • Comptem amb una àmplia experiència en l'àmbit associatiu, gremial i col·legial.

Assessorament civil
 • Contractes civils (compravenda, serveis, obres)
 • Constitució de comunitats de béns
 • Arrendaments
 • Constitució de societats civils privades
 • Fundacions
 • Associacions
 • Herències
 • Consumidors i usuaris

 

Gestoria mercantil

 • Presentació de comptes anuals davant el Registre Mercantil

 •  Elaboració d'actes de la Junta General de Socis

 •  Confecció de certificats d'administradors societaris

 • Tramitació de llibres davant el Registre Mercantil

 •  Llibre de Registre de Socis

 • Inscripció d'escriptures notarials davant el Registre Mercantil.

Assessorament mercantil

 • Constitució de societats
 • Ampliacions de capital
 • Fusions i absorcions
 • Compravenda de participacions i accions
 • Responsabilitat d'administradors
 • Liquidacions i dissolucions
 • Modificacions de l'òrgan d'administració
 • Acords socials
 • Insolvències: concurs de creditors

Assistència jurídica i advocats

 • Concursos de creditors

 • Reclamacions de quantitat per impagament de factures

 • Responsabilitat d'administradors

 • Responsabilitat civil

 • Execucions de títols judicials i no judicials

 • Desnonaments

 

Disposem d'un servei propi d'assessorament jurídic altament qualificat per fer-se càrrec de tot tipus d'assessorament, procediments judicials i gestions jurídiques:

Assessoria Jurídica

 

 • Dret fiscal i mercantil

 • Dret laboral

 • Dret administratiu

 • Dret immobiliari

 • Dret de família i successions

 • Gestionis de cobrament i reclamacions de deutes


​A petició dels nostres clients o quan els casos o requereixin tenim contractats els serveis d'un gabinet d'advocats.

 
Consultoria

El nostre assessorament va molt més allà de facilitar el compliment d'obligacions legals i tributàries. Sabem que els nostres clients necessiten tenir garanties de confidencialitat, privadesa i protecció de dades, així com el suport de el seu assessor pel que fa a factors clau en l'estratègia del seu negoci: patents, transmissió, venda i valoració d'intangibles

Assessorem sobre aspectes tan importants com els relatius a fórmules de finançament i l'expansió de la companyia.​